Healthy Organization

กรมธนารักษ์

โพสเมือ 2020-03-17 15:55:14 | หมวดหมู่ : กิจกรรมจากองค์กร

โครงการ Smart TRD Fit&Firm

 

 

กรมธนารักษ์ ร่วมกับ เครือข่ายคนไทยไร้พุง จัดกิจกรรมโครงการ Smart TRD Fit & Firm  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร กรมธนารักษ์  ได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งด้านการบริโภค และการออกกำลังกาย เพื่อป้องกัน/แก้ไขปัญหาน้ำหนักเกิน, อ้วน/อ้วนลงพุง รวมถึงผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานด้วยการเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบที่สนุกสนาน และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงาน สมาชิกในครอบครัว ต่อไป

 

กิจกรรมเริ่มด้วยการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจจำนวน 80 คน

 

 

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และ การเจาะเลือดตรวจผลทางห้องปฏิบัติการ (เปรียบเทียบผลก่อน-หลัง เข้าร่วมโครงการ)

 

 

Workshop ให้ความรู้ด้านโภชนาการ และฝึกปฏิบัติออกกำลังกาย

 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคน จะได้รับเครื่องน้บก้าว พกติดตัวตลอดระยะเวลาโครงการ 3 เดือน

 

 

แบ่งผู้เข้าร่วมโครงการออกเป็น 4 ทีมๆ ละ 20 คน แต่ละทีมมีพี่เลี้ยงเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ นักกำหนดอาหาร เป็นโค้ชประจำกรุ๊ปไลน์

 

 

กิจกรรมในกรุ๊ปไลน์ ระยะเวลา 3 เดือน ประกอบด้วย

การส่งก้าวเดินทุกวันในกรุ๊ปไลน์ เพื่ออวดเพื่อนๆ ส่งตอนสิ้นวันเมื่อไม่มีการเดินเพิ่มแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างผู้ที่ได้รับเหรียญ ACTIVE IDOL (มีทั้งหมด 40 คน)

 

 

นอกจากภารกิจก้าวเดินแล้ว ในแต่ละวันตลอดระยะเวลาโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ และภารกิจให้ฝึกปฏิบัติทั้งด้านโภชนาการ การเพิ่มกิจกรรมทางกาย และการออกกำลังกาย โดยถ่ายภาพมาแชร์ใน LINE GROUP เพื่อสะสมคะแนนภารกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop กลางโครงการ ทบทวนความรู้ และการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ร้านสะดวกซื้อ, ร้านบุฟเฟต์, ร้านตามสั่ง, ร้านฟาสต์ฟู้ด 

 

 

แจกแบบติดตามพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อนำไปใช้ดูแลสุขภาพต่อเนื่องในระยะยาว

 

 

ผลทดสอบองค์ประกอบร่างกาย และสมรรถภาพร่างกาย

 

 

ผลตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ

 

 

โดยมีการมอบรางวัลแก่บุคคลต้นแบบที่มีผลการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพร่างกายดีขึ้นมากที่สุด รางวัลจอมขยับ รางวัลผู้ที่ได้คะแนนจากการทำภารกิจสูงสุดในแต่ละทีม รวมถึงใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ในงานวันสถาปนากรมธนารักษ์

 

 

 

ดูรูปกิจกรรมต่างๆ ได้จากวิดีโอนี้