Healthy Organization
หน้าหลัก > กิจกรรมส่วนกลาง > การประชุมหารือ “แนวทางการปรับเปลี่ยนอาหารว่างให้ดีต่อสุขภาพ แบบผู้ผลิตขายได้ ผู้ซื้อได้สุขภาพดี”

การประชุมหารือ “แนวทางการปรับเปลี่ยนอาหารว่างให้ดีต่อสุขภาพ แบบผู้ผลิตขายได้ ผู้ซื้อได้สุขภาพดี”

โพสเมือ 2023-10-14 15:53:34 | หมวดหมู่ : กิจกรรมส่วนกลาง

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย โดยการสนับสนุนของ สสส. ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานจากองค์กรผู้ให้บริการอาหารว่าง ได้แก่
.

บริษัท เอส แอนด์ พี  ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กาโตว์ เฮ้าส์ จำกัด
บริษัท สไมล์ เอฟเวอรี่เดย์ จำกัด
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
B-Kitchen

.
ในการเข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ “แนวทางการปรับเปลี่ยนอาหารว่างให้ดีต่อสุขภาพ แบบผู้ผลิตขายได้ ผู้ซื้อได้สุขภาพดี” วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) โดยข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ จะนำไปสู่การจัดทำแนวปฏิบัติ/เกณฑ์พิจารณาอาหารว่างที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อประโยชน์แก่ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และสังคมโดยรวมต่อไป