Healthy Organization
หน้าหลัก > กิจกรรมส่วนกลาง > การศึกษาช่องว่างและโอกาสทางนโยบายและมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ

การศึกษาช่องว่างและโอกาสทางนโยบายและมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ

โพสเมือ 2022-12-26 15:09:38 | หมวดหมู่ : กิจกรรมส่วนกลาง

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ได้จัดทำรายงาน

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้นำข้อมูลไปใช้ขยายผลการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนวัยทำงานต่อไป

 

คลิกที่ชื่อรายงานด้านบน หรือภาพหน้าปกเพื่อดูรายงาน