Healthy Organization
หน้าหลัก > กิจกรรมส่วนกลาง > ปรับโรงอาหารเป็น Healthy Canteen

ปรับโรงอาหารเป็น Healthy Canteen

โพสเมือ 2021-11-16 10:44:46 | หมวดหมู่ : กิจกรรมส่วนกลาง

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ยินดีให้คำปรึกษา และให้บริการแก่องค์กรต่างๆ ทั้งระดับเล็ก กลาง และใหญ่ ในการปรับเปลี่ยนโรงอาหาร หรือแม้กระทั่งบริเวณนั่งรับประทานอาหาร ให้เป็น "โรงอาหารสร้างเสริมสุขภาพ" หรือ Healthy Canteen  โดยครอบคลุมขั้นตอน
1. การตรวจประเมินเบื้องต้นด้านสภาพแวดล้อม และสุขาภิบาลอาหาร
2. การตรวจวิเคราะห์เมนูอาหารที่จำหน่ายในแต่ละร้านค้า พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนให้ดีต่อสุขภาพ
3. การอบรมความรู้ด้านโภชนาการและการประกอบอาหารแก่แม่ครัว ผู้ประกอบอาหาร
4. การอบรมความรู้ด้านโภชนาการ และการเลือกสั่ง เลือกซื้ออาหาร แก่พนักงาน ผู้ใช้บริการ
5. การปรับสภาพแวดล้อมในโรงอาหาร เพื่อลดหวาน มัน เค็ม และเติมเต็มผัก ผลไม้
6. การปรับเปลี่ยนร้านค้าในโรงอาหาร เพื่อจำหน่ายอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
7. การตกแต่งโรงอาหารด้วยสื่อความรู้ในการดูแลสุขภาพ
8. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการกินอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ
9. การติดตามและประเมินผล

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง email : raipoong@gmail.com