Healthy Organization
หน้าหลัก > รู้จักโครงการ > รู้จักโครงการ

รู้จักโครงการ

โพสเมือ 2019-01-29 17:28:19 | หมวดหมู่ : รู้จักโครงการ

            เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินโครงการ “การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานในองค์กร  ด้วยการวางระบบ  Intervention & Tools เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Healthy Organization” โดยมีวัตถุประสงค์ไม่เพียงแต่ให้ประชาชนวัยทำงานในองค์กรได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพดี ห่างไกลจากการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แต่ยังครอบคลุมถึงการถ่ายทอดความรู้ และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร และทีมงานด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร สามารถนำตัวอย่าง, แนวทาง, สื่อความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในองค์กร ให้เอื้ออำนวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในองค์กรด้วย ใน 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

 

 

โดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้จัดทำคู่มือ "มาร่วมกันพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Healthy Organization กันเถอะ" เน้นการยกตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่าย ที่องค์กรสามารถเลือกนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของแต่ละองค์กรได้เลย 

 

 

 

นอกจากนี้ เครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้พัฒนา Website ที่ท่านกำลังใช้งานอยู่นี้ และ Application SARAH (Stay Active, Recreation and Health) ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกให้องค์กรต่างๆ ที่่ร่วมดำเนินโครงการได้ โดย

 

Healthy Policy

  • มีตัวอย่างนโยบายสุขภาพให้พิจารณา, แบบฟอร์มสำรวจความต้องการของพนักงาน เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการกำหนดนโยบายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายการข้อมูลที่ควรเก็บก่อนและหลังดำเนินการเพื่อประเมินผล

Healthy Workshop

  • มีตัวอย่างคอร์สอบรมสร้างเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน และช่องทางในการติดต่อติดต่อวิทยากร

Healthy Canteen

  • มีสื่อสำเร็จรูปสามารถ Download จาก Website ไปใช้ในการปรับโรงอาหารขององค์กร รวมถึงสามารถขอคำปรึกษาจากทีมนักกำหนดอาหาร

Healthy Space

  • มีตัวอย่างการดำเนินการจากองค์กรต่างๆ ให้พิจารณาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร

Healthy Meeting

  • มี Clip วิดีโอตัวอย่างสำหรับ Exercise break และตัวอย่างการจัดของว่างในการประชุม ตามหลักการ Healthy Break

Healthy Tournament

  • มี รูปแบบกิจกรรมโครงการ, Application ให้นำไปใช้จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพด้วยความสนุกสนานและเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ

 

โดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง จะประสานกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เชิญองค์กรที่สนใจมาร่วม Workshop ชี้แจงโครงการ หรือ องค์กรที่สนใจสามารถติดต่อเครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้โดยตรงที่ Email : raipoong@gmail.com  โดยหลังจากที่องค์กรได้รับความรู้และนำไปปฏิบัติแล้ว และ สรุปผลการดำเนินงาน แล้ว เครือข่ายฯ จะจัดเวทีให้แต่ละองค์กร มานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อพัฒนาต่อยอดให้โครงการประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น และยั่งยืนต่อไป