Healthy Organization
หน้าหลัก > รู้จักโครงการ > รู้จักโครงการ

รู้จักโครงการ

โพสเมือ 2021-09-10 13:51:02 | หมวดหมู่ : รู้จักโครงการ

            เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินโครงการ “การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานในองค์กร  ด้วยการวางระบบ  Intervention & Tools เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Healthy Organization” โดยมีวัตถุประสงค์ไม่เพียงแต่ให้ประชาชนวัยทำงานในองค์กรได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพดี ห่างไกลจากการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แต่ยังครอบคลุมถึงการถ่ายทอดความรู้ สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร และทีมงาน/คณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพพนักงานขององค์กร สามารถนำตัวอย่าง, แนวทาง, สื่อความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในองค์กร ให้เอื้ออำนวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานในองค์กรได้ด้วย ใน 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

 

 

ทำความรู้จัก Healthy Organization ไปกับคลิปวิดีโอนี้

 

โดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้จัดทำ ชุดความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Healthy Organization ประกอบด้วย คู่มือ สื่อความรู้ เครื่องมือช่วยในการดำเนินงาน ที่องค์กรสามารถเลือกนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของแต่ละองค์กร 

(Click ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

 

องค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อเครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้ที่ Email : raipoong@gmail.com

โดยหลังจากที่องค์กรได้รับความรู้และนำไปปฏิบัติ และสรุปผลการดำเนินงาน แล้ว เครือข่ายฯ จะจัดเวทีให้แต่ละองค์กร มานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อพัฒนาต่อยอดให้โครงการประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น และยั่งยืนต่อไป