Healthy Organization
หน้าหลัก > รู้จักเครือข่ายฯ > แนะนำเครือข่ายคนไทยไร้พุง

แนะนำเครือข่ายคนไทยไร้พุง

โพสเมือ 2017-10-06 01:20:27 | หมวดหมู่ : รู้จักเครือข่ายฯ

 

Originated by Doctors : Prevention & Health Promotion Concepts

ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วโลก ปัญหาสุขภาพที่พบมีหลากหลาย ที่สำคัญทำให้เกิดโรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแลรักษาต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อสมรรถภาพทางกาย และปัญหาสุขภาพจิต ความสามารถในการปฏิบัติงานด้อยลง มีความสิ้นเปลืองจากการรักษา เกิดความทุพลภาพหรือการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ทำให้ประเทศชาติขาดกำลังบุคลากรที่เป็นพลังขับเคลื่อนความก้าวหน้า และสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจ

เครือข่ายคนไทยไร้พุง มีจุดกำเนิดจากแนวคิดของแพทย์ที่ลุกขึ้นมารณรงค์ในเรื่อง Prevention & Health Promotion แทนแนวคิดเดิมที่มุ่งรักษาทาง Clinic เครือข่ายประกอบด้วย 5 องค์กรหลัก ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ 23 ธันวาคม 2549 มีภารกิจกำหนดแนวทางและมาตรการ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมไม่ให้เกิดโรคอ้วนลงพุง โดยอิงหลักวิชาการที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งด้านโภชนาการ และการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม  

 

 

คณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง (พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายนามต่อไปนี้

ที่ปรึกษา

 • ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี  ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ             
 • อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข                                               
 • นพ.เพชร รอดอารีย์

ประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง                                                                       

 • ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี  นิธิยานันท์

รองประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง             

 • พล.ต.หญิง ศ.คลินิก พญ.อัมพา สุทธิจำรูญ  รองประธาน 1
 • อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ รองประธาน 2

กรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง

 • ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
 • พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล
 • ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร
 • ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล
 • รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม 
 • ผศ.สิทธา พงษ์พิบูลย์
 • ดร.ชลชัย อานามนารถ
 • นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ
 • พญ.พัชญา บุญชยาอนันต์
 • พ.ท. หญิง พญ.สิรกานต์ เตชะวณิช
 • ผศ.พญ.พิมพ์ใจ อันทานนท์
 • พญ.ปวีณา ชุณหโรจน์ฤทธิ์
 • คุณภคพงศ์  วิเศษสินธุ์

กรรมการและเลขานุการเครือข่ายคนไทยไร้พุง

 • ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร

โดยมีหน้าที่
1. ผลักดันและขับเคลื่อนการสร้างสุขภาพ และป้องกันโรค ในนามของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มเด็ก วัยทำงาน และผู้สูงอายุ โดยประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข องค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างองค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้ แนวทาง วิธีการ และกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งเผยแพร่ กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง
3. ชี้นำด้านนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคไม่ติดค่อเรื้อรัง ในพื้นที่ และระดับชาติ