Healthy Organization
หน้าหลัก > Healthy Workshop > วิทยากรเครือข่ายคนไทยไร้พุง

วิทยากรเครือข่ายคนไทยไร้พุง

โพสเมือ 2020-04-21 14:41:55 | หมวดหมู่ : Healthy Workshop

หากต้องการให้เครือข่ายคนไทยไร้พุง  ดำเนินการจัด Workshop ให้กับพนักงานในองค์กร

สามารถดูหัวข้อ Workshop ได้ดังนี้

 

 

หรือต้องการจัดในรูปแบบเฉพาะเจาะจง สามารถขอคำปรึกษาได้ทาง Email

raipoong@gmail.com


ทีมวิทยากรเครือข่ายคนไทยไร้พุง


อาจารย์แพทย์

แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์

นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ฯ
ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เพชร รอดอารีย์
เลขาธิการ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ฯ
รองประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


 

นายแพทย์ ชัยวัฒน์ วชิรศักดิ์ศิริ
กรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 

อาจารย์ ดร.สง่า  ดามาพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) กรมอนามัย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง
ที่ปรึกษาแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส.
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย


นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

โค้ชโอ๊ต ภคพงศ์ วิเศษสินธุ์
วิทยากร/นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

โค้ชแม็ค เตชิต เลิศเอนกวัฒนา
วิทยากร/นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

โค้ชนัท ณัฐวุฒิ สินธนาสกุลวงศ์
วิทยากร/นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

โค้ชฟ่าน จิรายุ ลิ่มศิลา
วิทยากร/นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

โค้ชเบสท์ ศิรพัชร ตระกูลพัฒนกร

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

โค้ชเบนซ์ พงษ์ศิริ งามอัมพรนารา

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

โค้ชแอม พัชรี นุตรพิบูลมงคล

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

โค้ชอีฟ ราตรี คำทะ

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

โค้ชบิว พัชรี วงษาสน

นักวิทยาศาสการกีฬา

 

โค้ชมะปราง สุกัญญา กล้ามาก

นักวิทยาศาสการกีฬา

 

โค้ชเอิน ปณัฐดา เซ่งอิ้น

นักวิทยาศาสการกีฬา


นักกำหนดอาหาร

 

โค้ชนิก พศิษฐ์ คณาศิริชัยนนท์

วิทยากร/นักกำหนดอาหารวิชาชีพ

 

โค้ชปาน ปวีณา วงศ์อัยรา

วิทยากร/นักกำหนดอาหารวิชาชีพ

 

โค้ชปูเป้ จินฑ์จุฑา ประสพธรรม

นักกำหนดอาหารวิชาชีพ

 

โค้ชปุ้น พัชรมน ธนกาญจนพงศ์

นักกำหนดอาหารวิชาชีพ

 

โค้ชเฟรนด์ ปทิตตา ส่งศิริ

นักกำหนดอาหารวิชาชีพ

 

โค้ชหมิ่นมิ้น พิชชา วระพงษ์สิทธิกุล

นักกำหนดอาหารวิชาชีพ

 

โค้ชบอย ดิษยชัย ไพรรุ่งเรือง

นักกำหนดอาหารวิชาชีพ

 

โค้ชเจฟ ปัญญพล พนาสุภน

นักกำหนดอาหารวิชาชีพ


นักสังคมวิทยา/จิตวิทยาชุมชน

โค้ชอิฐ กันตินันท์ เดชจินดา

วิทยากร/กระบวนกรจิตวิทยา และการจัดการความเครียด


หัวข้อ Workshop เครือข่ายคนไทยไร้พุง>>>