Healthy Organization
หน้าหลัก > Healthy Meeting > การประกวด Clip Active Meeting Challenge

การประกวด Clip Active Meeting Challenge

โพสเมือ 2020-01-31 11:39:12 | หมวดหมู่ : Healthy Meeting

 

“Active Meeting Challenge” ภารกิจท้าคุณขยับ
การประกวดคลิปเพิ่มการขยับออกกำลังกายระหว่างพักการประชุม/การปฏิบัติงานประจำวัน

 

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Healthy Organization ในส่วนของ Healthy Meeting ด้วยการนำ คลิปเพิ่มการขยับออกกำลังกาย มาปฏิบัติระหว่างพักการประชุม หรือการปฏิบัติงานประจำวัน
2.เพื่อคัดเลือกคลิปวิดีโอ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเหมาะสมกับการเพิ่มการขยับออกกำลังกายระหว่างพักการประชุม หรือการปฏิบัติงานประจำวัน มารวบรวมเป็นชุดต้นแบบให้กับองค์กรต่างๆ รวมถึงหน่วยงานด้านสาธารณสุข นำไปใช้และเผยแพร่ให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง
3.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนวัยทำงานในองค์กร ให้ความสำคัญกับการเพิ่มการขยับออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน และตระหนักถึงภัยอันตรายของการนั่งทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

 

กลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้าร่วมประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท
• องค์กรภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนหน่วยงาน/ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาล สมาคม/ชมรมเพื่อสุขภาพ หรือ องค์กรประเภทอื่นๆ ทั่วประเทศ 
• สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั่วประเทศ

 

กติกาการส่ง Clip เข้าร่วมประกวด


1.ส่งคลิปเข้าประกวดในนามองค์กร หรือหน่วยงานในองค์กร จำนวนกี่ชุดก็ได้ โดยคลิปที่ส่งเข้าประกวด 1 ชุด ประกอบด้วย
• คลิปแสดงท่าออกกำลังกายต้นแบบ  ที่ผู้ชมสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ในห้องประชุมหรือสถานที่ทำงาน ความยาวไม่เกิน 10 นาที  โดยไม่จำกัดจำนวนผู้สาธิต
• คลิปแสดงการนำไปปฏิบัติในห้องประชุมหรือสถานที่ทำงานจริง ความยาวไม่เกิน 10 นาที

 

2.คุณสมบัติของคลิปที่ส่งเข้าประกวด 
• มีท่าออกกำลังกายครบทั้ง 3 หมวด (Cardio Exercise,  Weight training  และ Flexibility Exercise)
• เป็นท่าออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมกับการปฏิบัติในห้องประชุมหรือสถานที่ทำงาน
• สามารถใช้เก้าอี้, อุปกรณ์สำนักงาน หรือสิ่งของที่อยู่ในห้องประชุม/สถานที่ทำงานประกอบได้
• เลือกใช้เพลงประกอบที่เจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาตให้ใช้ได้ หรือไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ

 

3.คลิปทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด  และผ่านการตรวจจากคณะกรรมการแล้ว  จะนำมารวบรวมเป็นชุดคลิป ต้นแบบ เผยแพร่ให้องค์กรทั่วประเทศ เพื่อนำไปขยายผลในการปฏิบัติ

 

วิธีการส่ง
• Upload Clip ลงใน Youtube และส่ง Link ให้กับเครือข่ายทาง Email : raipoong@gmail.com 
• ระบุชื่อองค์กร/หน่วยงาน ที่ส่งเข้าประกวด (หน่วยงานย่อยภายในองค์กรสามารถแยกส่งได้)
• ระบุชื่อผู้ประสานงานหลักพร้อมเบอร์โทรติดต่อ
 
เกณฑ์การตัดสิน
พิจารณาให้คะแนนจาก
1.ความถูกต้องตามหลักวิชาการ
2.ความเหมาะสมกับการปฏิบัติจริงในห้องประชุม/สถานที่ทำงาน  
3.ความคิดสร้างสรรค์

 

กำหนดการ
• กำหนดการส่ง Clip  ส่งได้ตั้งแต่วันเริ่มการประชาสัมพันธ์ ถึงวันที่ 22 ก.พ. 63  
• ประกาศผลและมอบรางวัล ในงาน Together Fight Diabetes Fair  ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน มี.ค.63

 

รางวัล (อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

รางวัลชนะเลิศ    โล่รางวัล พร้อมของรางวัลมูลค่า 20,000 บาท    
รางวัลรองชนะเลิศ    โล่รางวัล พร้อมของรางวัลมูลค่า 10,000 บาท   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง    โล่รางวัล พร้อมของรางวัลมูลค่า 5,000 บาท   

(แยกประเภทรางวัลสำหรับองค์กรภาครัฐ/เอกชน  และสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา)


- ทุกองค์กรที่ส่ง Clip เข้าร่วมประกวด จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากเครือข่ายคนไทยไร้พุง และ สสส.-  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ Email : raipoong@gmail.com  หรือโทรศัพท์ 081-933-4005

 

ตัวอย่างคลิปที่ส่งเข้าประกวด

 

กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

ส่วนบริหารคุณภาพและความปลอดภัย โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ ชุดที่ 1

 

 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ ชุดที่ 2

 

 

โรงพยาบาลอุดรธานี ชุดที่ 1

 

โรงพยาบาลอุดรธานี ชุดที่ 2

 

โรงพยาบาลอุดรธานี ชุดที่ 3

 

โรงพยาบาลอุดรธานี ชุดที่ 4

 

หอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลบางพลี

 

งานทันตกรรม โรงพยาบาลบางพลี

 

หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลบางพลี

 

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบางพลี